"RIO SAVA EXPLORATION" д.о.о., Београд - Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта подземне експлоатације лежишта литијума и бора "Јадар"

"RIO SAVA EXPLORATION" д.о.о., Београд - Решење којим се одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта подземне експлоатације лежишта литијума и бора "Јадар"

На основу чл. 14. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), Mинистарство заштите животне средине даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се носиоцу пројекта "RIO SAVA EXPLORATION" д.о.о. Београд, одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину пројекта подземне експлоатације лежишта литијума и бора "Јадар", постројења за обогаћивање руде и одлагања јаловине настале при рударским активностима, на катастарским парцелама у оквиру катастарских општина Горње Недељице, Брњац, Велико Село, Јаребице, Слатина, Ступница и Шурице (територије града Лознице и општине Крупањ), у  обухвату подзона 1А и 1Б – зона рударских активности према Просторном плану подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита у лежишту „Јадар“ („Сл.Гласник РС“, број 26/2020). Координате преломних тачака експлоатационог поља „Јадар“ су следеће:

 

                                                           X                                                                                    Y

                                              1.    7 369 701                                                                      4 932 812

                                              2.    7 370 663                                                                      4 931 969

                                              3.    7 371 083                                                                      4 932 172

                                              4.    7 371 427                                                                      4 932 281

                                              5.    7 371 719                                                                      4 932 321

                                              6.    7 372 305                                                                      4 932 360

                                              7.    7 372 999                                                                      4 932 112

                                              8.    7 373 542                                                                      4 931 425

                                              9.    7 373 508                                                                      4 930 483

                                            10.    7 372 691                                                                      4 929 643

                                            11.    7 371 181                                                                      4 929 745

                                            12.    7 370 450                                                                      4 930 369

                                            13.    7 370 123                                                                      4 930 508

                                            14.    7 369 722                                                                      4 930 688

                                            15.    7 369 572                                                                      4 931 128

                                            16.    7 369 590                                                                      4 931 270

                                            17.    7 369 699                                                                      4 931 301

                                            18.    7 369 774                                                                      4 931 383

                                            19.    7 369 784                                                                      4 931 643

                                            20.    7 369 688                                                                      4 931 971

                                            21.    7 369 884                                                                      4 932 140

                                            22.    7 369 845                                                                      4 932 254

                                            23.    7 369 580                                                                      4 932 660

 

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428, као и на веб-сајту Министарства.

Против овог решења може се изјавити жалба Влади, путем овог органа, у року од 15. дана од дана пријема решења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу.