Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објеката комплекса аутомобилске индустрије Minal – фаза II, на к.п. број 2780/47 КО Мајур, Град Шабац

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објеката комплекса аутомобилске индустрије Minal – фаза II, на к.п. број 2780/47 КО Мајур, Град Шабац

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објеката комплекса аутомобилске индустрије Minal – фаза II (ливница алуминијума капацитета 270 t алуминијумских трупаца на дан, или 81.000 t годишње, при раду 300 дана у години, са пратећим објектима), на к.п. број 2780/47 КО Мајур, Град Шабац, који је заведен под бројем 353-02-916/2023-03

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.