Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње комплекса постројења за пречишћавање отпадних вода на КП бр. 6089, КO Краљево у Краљеву

Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње комплекса постројења за пречишћавање отпадних вода на КП бр. 6089, КO Краљево у Краљеву

На основу чл. 14. став 7. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње комплекса постројења за пречишћавање отпадних вода на КП бр. 6089, КO Краљево у Краљеву, 1 фаза -90 000 ЕS, заведен под бројем 353-02-03021/2023-03 од 07.08.2023. године.

Увид у донето Решење о потреби предметне студије може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту министарства, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади Србије на Решење о потреби, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.