„Инфраструктура железнице Србије“, Београд - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – реконструкција железничке пруге Београд (Центар) – Ресник – Пожега – Врбница – државна граница са Црном Гором

„Инфраструктура железнице Србије“, Београд - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – реконструкција железничке пруге Београд (Центар) – Ресник – Пожега – Врбница – државна граница са Црном Гором

На основу чл. 14. став 4. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  Министарство заштите животне средине даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта – реконструкција железничке пруге Београд (Центар) – Ресник – Пожега – Врбница – државна граница са Црном Гором, заведено под бројем 353-02-02966/2022-03, носиоца пројекта „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Немањина бр. 6 Београд.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.