Hansgrohe d.o.o. - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о проц. утиц. на жив. сред. пројекта изградње погона за производњу славина у Ваљеву – Ливница, фаза 3 – галванизација, у оквиру производног комплекса, на кп број 18722 KО Ваљево, Град Ваљево

Hansgrohe d.o.o. - Решење о одређивању обима и садржаја Студије о проц. утиц. на жив. сред. пројекта изградње погона за производњу славина у Ваљеву – Ливница, фаза 3 – галванизација, у оквиру производног комплекса, на кп број 18722 KО Ваљево, Град Ваљево

На основу чл. 14. став 4. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган у поновљеном поступку донео Решење о одређивању обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње погона за производњу славина у Ваљеву – Ливница, фаза 3 – галванизација, у оквиру производног комплекса, на к.п. број 18722 KО Ваљево, Град Ваљево, заведен под бројем 353-02-2182/2023-03

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.