„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, Београд - Решење којим се одређује обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта:Уградња секундарних мера за смањење азотних оксида на блоковима ТЕНТ А3-А6 у ТЕ „Никола Тесла А“ на делу КП 1934/1КО Уровци

„ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, Београд - Решење којим се одређује обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта:Уградња секундарних мера за смањење азотних оксида на блоковима ТЕНТ А3-А6 у ТЕ „Никола Тесла А“ на делу КП 1934/1КО Уровци

На основу члана 14. став 4. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09), Министарство заштите животне средине даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се одређује обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Уградња секундарних мера за смањење азотних оксида на блоковима ТЕНТ А3-А6 у ТЕ „Никола Тесла А“ на делу КП 1934/1 КО Уровци, заведен под бројем:  353-02-04379/2022-03, носиоца пројекта ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, Балканска 13, 11 000 Београд.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426 као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа,  у дневном, односно локалном листу, а путем овог органа.