ТС Бор 1, увођење у ПРП 110 kV Црни врх 1 - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 110 kV бр. 122Б ТС Петровац

ТС Бор 1, увођење у ПРП 110 kV Црни врх 1 - Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 110 kV бр. 122Б ТС Петровац

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње далековода ДВ 110 kV бр. 122Б ТС Петровац – ТС Бор 1, увођење у ПРП 110 kV Црни врх 1, који је заведен под бројем 353-02-1419/2022-03.

Увид у донето Решење о потреби предметне студије може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на Решење о потреби, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.