Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат:Изградње појединачних електропреносних стубова на ДВ 110 kV бр.1101 ТС Суботица 2–ТС Суботица3,због укрштања са новом пругом Београд–Суботица државна граница Келебија

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат:Изградње појединачних електропреносних стубова на ДВ 110 kV бр.1101 ТС Суботица 2–ТС Суботица3,због укрштања са новом пругом Београд–Суботица државна граница Келебија

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Изградње  појединачних електропреносних стубова на ДВ 110 kV бр. 1101 ТС Суботица 2 – ТС Суботица 3, због укрштања са новом пругом Београд – Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), на к.п. бр. 36777, 36778/2, 36779, 36780, 36781, 36782, 36786, 36840/1, 36895/3, 36891/3, 36890/3, 36889/3, 36887/12, 36887/9, 36887/6, 36889/2, 36887/11, 36887/8, 36887/5, 36887/10, 36887/7, 36887/4, 36886/1, 36885/1, 36884/1, 36882/1, 36881/6, 36880/4, 36879/1, 36878/6, 36878/4, 36877/6, 36877/4, 36876/5, 36876/3, 36875/6, 36875/4, 36874/1, 36873/8, 36873/6, 36873/4, 36872/1, 36871/1, 36870/5, 36465/1, 36466/1, 36467/1, 36463/5, 36463/3, 36462/3, 36462/5, 36462/6, 36477/4, 36477/5, 36477/6, 36477/7, 36477/9, 37268/2, 36644/1, 36495/8, 36495/9, 36495/6, 36495/5, 36495/4, 36495/3 и 36493/1 КО Доњи Град и к.п. бр. 10980/1 КО Палић, град Суботица.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.