Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Изградње  појединачних електропреносних стубова на ДВ 110 kV бр. 1101 ТС Суботица 2 – ТС Суботица 3

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Изградње  појединачних електропреносних стубова на ДВ 110 kV бр. 1101 ТС Суботица 2 – ТС Суботица 3

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Изградње  појединачних електропреносних стубова на ДВ 110 kV бр. 1101 ТС Суботица 2 – ТС Суботица 3, због укрштања са новом пругом Београд – Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), на к.п. бр. 36777, 36778/2, 36779, 36780, 36781, 36782, 36786, 36840/1, 36895/3, 36891/3, 36890/3, 36889/3, 36887/12, 36887/9, 36887/6, 36889/2, 36887/11, 36887/8, 36887/5, 36887/10, 36887/7, 36887/4, 36886/1, 36885/1, 36884/1, 36882/1, 36881/6, 36880/4, 36879/1, 36878/6, 36878/4, 36877/6, 36877/4, 36876/5, 36876/3, 36875/6, 36875/4, 36874/1, 36873/8, 36873/6, 36873/4, 36872/1, 36871/1, 36870/5, 36465/1, 36466/1, 36467/1, 36463/5, 36463/3, 36462/3, 36462/5, 36462/6, 36477/4, 36477/5, 36477/6, 36477/7, 36477/9, 37268/2, 36644/1, 36495/8, 36495/9, 36495/6, 36495/5, 36495/4, 36495/3 и 36493/1 КО Доњи Град и к.п. бр. 10980/1 КО Палић, град Суботица.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.