Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: изградња викенд објекта, на кп.бр. 1079/53 КО Коњска Река, површине 415 m2, на територији општине Бајина Башта, на подручју НП „Тара“

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: изградња викенд објекта, на кп.бр. 1079/53 КО Коњска Река, површине 415 m2, на територији општине Бајина Башта, на подручју НП „Тара“

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: изградња викенд објекта, на кп.бр. 1079/53 КО Коњска Река, површине 415 m2, на територији општине Бајина Башта, на подручју НП „Тара“ ,заведен под бројем 353-02-02688/2023-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.