Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Изградња, базне станице PI53 PIU53 PIl53 PIO53 PIJ53 Трнски Одоровци на к.п.бр. 8693 КО Трнски Одоровци, општина Димитровград

Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Изградња, базне станице PI53 PIU53 PIl53 PIO53 PIJ53 Трнски Одоровци на к.п.бр. 8693 КО Трнски Одоровци, општина Димитровград

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео Решење којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Изградња, базне станице PI53 PIU53 PIl53 PIO53 PIJ53 Трнски Одоровци на к.п.бр. 8693 КО Трнски Одоровци, општина Димитровград у сврху телекомуникација заведен под бројем 353-02-02113/2023-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства  заштите животне средине у Новом Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 424, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.