Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта увођења постојећих далековода ДВ 220 kV бр.204 ТС Бајина Башта - ТС Београд 3 и ДВ 220 kV бр.213/2 ТС Обреновац - ТС Београд 3

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта увођења постојећих далековода ДВ 220 kV бр.204 ТС Бајина Башта - ТС Београд 3 и ДВ 220 kV бр.213/2 ТС Обреновац - ТС Београд 3

На основу чл. 10. став 7. и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта увођења постојећих далековода ДВ 220 kV бр.204 ТС Бајина Башта - ТС Београд 3 и ДВ 220 kV бр.213/2 ТС Обреновац - ТС Београд 3 по новом двосистемском воду 2x220 kV, у ТС Београд 3, као и увођење постојећег ДВ 110 kV бр.117/1 ТС Београд 2 – ТС Београд 35 (Сремчица) по новом двосистемском воду 2x110 kV, у постојећу ТС 220/110 kV Београд 3, заведено под бројем 353-02-2185/2021-03.

Увид у донето Решење о потреби предметне студије може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади Србије на Решење о потреби, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.