Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције улице Рада Жунића која се поклапа са трасом државног пута IIА реда број 226 у Лесковцу

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције улице Рада Жунића која се поклапа са трасом државног пута IIА реда број 226 у Лесковцу

На основу чл. 10. став 7, чл. 29. став 1. и став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције улице Рада Жунића која се поклапа са трасом државног пута IIА реда број 226 у Лесковцу на КП бр: 14299/1, 14299/2, 14285/1, 3683/1 и 9306 КО Лесковац и 3830/1, 3277/3 КО Горње Стопање, на територији града Лесковца, носиоца пројекта ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд.

Увид у донето Решење може се извршити сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 426, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу Влади на предметно Решење путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.