Пројекта  изградња и реконструкција интерне саобраћајне инфраструктуре и пратећих хидротехничких, електроенергетских и телекомуникационих инсталација, изградња објеката за наплату паркинга, гардеробно – санитарног блока, изградња ТС Аеродром 2

Пројекта  изградња и реконструкција интерне саобраћајне инфраструктуре и пратећих хидротехничких, електроенергетских и телекомуникационих инсталација, изградња објеката за наплату паркинга, гардеробно – санитарног блока, изградња ТС Аеродром 2

На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је овај орган донео решење којим се одлучује се да није потребна процена утицаја на животну средину Пројекта  изградња и реконструкција интерне саобраћајне инфраструктуре и пратећих хидротехничких, електроенергетских и телекомуникационих инсталација, изградња објеката за наплату паркинга, гардеробно – санитарног блока, изградња ТС Аеродром 2 10kV/0,4 kV, 1x630kVA, на кат. парцелама бр. 547/11, 547/13, 547/18, 547/19, 547/20, 547/21, 547/22, 547/23, 547/24 и 2251/4 КО Медошевац, општина Црвени Крст и кат. парцелама бр. 2919/82, 2919/83 и 41/22 КО Црвени Крст, општина Црвени Крст, град Ниш заведен под бројем 353-02-02176/2022-03 од 16.06.2022. године.

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1,  канцеларија 424, сваког радног дана од 11-14 часова у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност и носилац пројекта могу да изјаве жалбу Влади путем овог органа,  у року од 15 дана од дана објављивања огласа.