Rešenja o potrebi izrade procene uticaja

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna studija procene uticaja na životnu sredinu za projekat: Izgradnja kompleksa „AC WEST GATE“ – kule br. 2 i 3, na k.p. 6805/3 KO Novi Beograd

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

22.04.2024.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: Rekonstrukcija ukrštaja državnog puta IB reda br. 23 i ulica Radojice Radosavljevića, Ranka Tajsića i Bulevara Mladosti u Čačaku na km 93+035

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

17.04.2024.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat  montažnog placa za potrebe površinskog kopa „Polje E“, u Vreocima, naselje Kusanja

Na osnovu čl. 10.  i  čl. 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.

17.04.2024.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada na lokaciji Zavoda za javno zdravlje Užice - Nosioc projekta Zavod za javno zdravlje Užice

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

12.04.2024.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta, izgradnja propusta (putnih objekata) na ukrštaju korita „Ludog potoka“ i državnih puteva IIA

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

12.04.2024.

SERBIA ZIJIN MINING DOO BOR, iz Bora - Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Dopunskog rudarskog projekta izgradnje rudarskih objekata u cilju povećanja kapaciteta rudnika Čukaru Peki – izvoznog okna

Na osnovu čl. 10. stav 7, člana 29. stav 1. i člana 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

11.04.2024.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: izgradnje  pojedinačnih elektroprenosnih stubova na DV 110 kV br. 1102 TS Subotica 2 – TS Subotica 3

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

08.04.2024.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: Rekonstrukcija državnog puta IIA, grad Čačak

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

05.04.2024.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta adaptacije i investicionog održavanja proizvodnih agregata, pratećih i pomoćnih sistema agregata i elektrane, hidromehanička oprema i oprema upravljanja na HE ''Bistrica''

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

02.04.2024.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat: Fazna izgradnja i rekonstrukcija uklapanja brze saobraćajnice IB reda Kragujevac – Batočina na autoput E-75 i petlje „Batočina“

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

01.04.2024.