Rešenja o potrebi izrade procene uticaja

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu Projekta radio bazne stanice „Crni Vrh (Stara Planina)“- ZA79, ZAU79, ZAO79 na katastarskoj parceli br. 4871/1 KO Crni Vrh, opština Knjaževac

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

24.01.2023.

Rešenje kojim se utvrđuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu Projekta Tretman infektivnog medicinskog otpada u postrojenju u Opštoj bolnici Bor

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

24.01.2023.

JP "Putevi Srbije" - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta – rekonstrukcija putnog objekta (mosta) na km 62+530 državnog puta IIA reda br.194, KO Rutoši - Nova Varoš

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

11.01.2023.

Marija Tepšić, Bajina Bašta - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja vikend objekta spratnosti Po+P+Pk na k.p. br. 1752/2 KO Mala Reka, na teritoriji opštine Bajina Bašta

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

10.01.2023.

Rešenje kojim se utvrđuje da je potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje apart hotela sa pratećim sadržajima i prostorijom za buduću transformatorsku stanicu na k.p. br. 1504/141, 1504/143, 2457/12, 2457/14, KO Kopaonik

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

30.12.2022.

Rešenje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta Postrojenje za tretman infektivnog medicinskog otpada u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, grad Kragujevac

Na osnovu čl. 10, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

30.12.2022.

Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje brane i višenamenske akumulacije Struganik, na teritoriji KO Paštrić, KO Struganik, KO Gornji Lajkovac i KO Brežđe

 Na osnovu člana 10. stav 7. i člana 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09)  daje sledeće

26.12.2022.

''KURTOVIĆ SISTEM'' d.o.o, iz Beograda - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Drine na delu k.p.br. 2478, 2479 i 2480, KO Šor, na teritoriji grada Loznice

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i čl. 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

15.12.2022.

''KURTOVIĆ SISTEM'' d.o.o, Beograd - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Drine, na delu k.p.br. 128, KO Šor, na teritoriji grada Loznice

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i čl. 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

15.12.2022.

"KURTOVIĆ SISTEM" d.o.o., Beograd - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita reke Drine na delu k.p.br. 2480, KO Šor, na teritoriji grada Loznice

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i čl. 33. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.

15.12.2022.