Rešenja o potrebi izrade procene uticaja

Rešenje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje sistema pristupnih saobraćajnica i parkirališta u funkciji pristanišne zgrade aerodroma „Nikola Tesla“ Beograd

Na osnovu čl. 10. stav 7, čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

08.06.2021.

Rešenje kojim se odlučuje se da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu za projekat nadogradnje, sanacije i adaptacije postojećeg stambenog objekta, planirane spratnosti PO+ P+ 7+ Galerija, na KP br 833/1 KO Stari grad

Na osnovu čl. 10, stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

07.06.2021.

Rešenje kojim se ispravlja greška u rešenju kojim je utvrđeno da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dvostrukog dalekovoda DV 110 kV broj 1144B TE Kostolac A - TS Smederevo 3

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

06.06.2021.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije dalekovoda DV 110 kV br. 102B/1 TE Kostolac A – Požarevac, na deonici od portala RP Kostolac A do stuba br. 3

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

06.06.2021.

OBUSTAVLjA SE postupak pokrenut na zahtev nosioca projekta preduzeća ''Kemis'' d.o.o. Valjevo

OBUSTAVLjA SE postupak pokrenut na zahtev nosioca projekta preduzeća ''Kemis'' d.o.o.

12.05.2021.

PR ''PETROVIĆ KOP'', Gornji Katun kod Varvarina - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta vađenja rečnog nanosa iz korita reke Velike Morave

Na osnovu čl. 10. stav 6. i čl. 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

11.05.2021.

Idejni projekat rekonstrukcije državnog puta IIA-177, sa izgradnjom hidrotehničke infrastrukture, LOT2 deonica: Klatičevo-Takovo, K.O. Klatičevo, K.O. Takovo, na teritoriji opštine Gornji Milanovac - Rešenje da nije potrebna izrada studije o proceni uticaja

Na osnovu čl. 10. stav 7.  i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

10.05.2021.

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje dvostrukog dalekovoda DV 110 kV od TS Smederevo 3

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

07.05.2021.

"RIVERKOP 011" d.o.o, Beograd - Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije rečnog nanosa iz korita sa spruda u koritu reke Moravice, na delu k.p. broj 2613, KO Gorobilje, na teritoriji SO Požega

Na osnovu čl. 10. stav 6. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

11.03.2021.

Rešenje nosiocu projekta „Belgrade Airport“d.o.o., 11180 Beograd 59, o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat projekat izgradnje umetnute poletno-sletne staze (12R-30L) sa sistemom rulnih staza na Aerodromu „Nikola Tesla“

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

10.03.2021.