ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАМИОНА СМЕЋАРА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

ИНФОРМАЦИЈА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ КАМИОНА СМЕЋАРА ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЈЕДНИЦИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИЈАВУ ПОТРЕБА ЗА ОПРЕМОМ ЗА САКУПЉАЊЕ ОТПАДА

Законом о буџету за 2021. годину („Службени гласник РС“, број 149/20 и 40/21) на Разделу 25, Министарство заштите животне средине, Глава 25.0 - Министарство заштите животне средине, Програмска активност 0406-Интегрисано управљање отпадом, отпадним водама, хемикалијама и биоцидним производима, Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, Програмска активност 5003 – Набавка опреме за сакупљање и рециклажу, 512  Економска класификација – машине и алати, опредељена су средства у износу од 230,000,000 динара.

Министарство заштите животне средине је дана 23. фебруара 2021. године, на свом званичном сајту објавило  Јавни позив локалним самоуправама којим исте позива да доставе податке о својим потребама у вези са опремом за сакупљање отпада, све у циљу унапређења и заштите животне средине.

Рок за подношење података је 25. фебруара 2021. године до 16 часова.

По основу јавног позива за пријављивање потреба,  31 јединица локалне самоуправе је пријавилa потребе за камионима смећарима од 16 m3..

На основу исказанх потреба јединица локалних самоуправа, одлучено је да се спроведе  јавна набавка са циљем обезбеђивања тражене опреме за сакупљање и рециклажу отпада.
Средства за финансирање предметне јавне набавке обезбеђена су Законом о буџету за 2021. годину на Разделу 25, Министарство заштите животне средине, Глава 25.0 - Министарство заштите животне средине, Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, финансијским планом Министарства заштите животне средине за 2021. годину као и Планом јавних набавки за 2021. годину, на конту 512100.

Уговор о куповини опреме за сакупљање и рециклажу отпада - камиони смећари од 16 m3 и електричне чистилице, закључен је 08.06.2021. године-Партија 1, по спроведеном поступку јавне набавке покренутог Одлуком о спровођењу поступка број 404-02-42/21-09 од 28.04.2021. године. Уговор је закључен по основу Одлуке о додели уговора број 404-02-42/3/21-09 од 2.06.2021. године, која је објављена на Порталу јавних набавки.

Укупна количина камиона смећара од 16 m3 је 3.

Уговорена вредност уговора износи 128.810.000,00 динара без ПДВ, а од тога вредност камиона смећара од 16 m3  од износи 49.500.000,00 динара без ПДВ.

Критеријуми

за давање на коришћење камиона смећара на основу исказаних потреба јединица локалних самоуправа по Јавном позиву Министарства заштите животне средине локалним самоуправама од 23. фебруара 2021. године:


I  степен развијености региона ( према Уредба о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе)
1.    4. категорија
2.    3. категорија

II  Број становника у односу на број камиона смећара којим ЈЛС располаже

Јединице локалне самоуправе којима ће се камиони смећари бити дати на коришћење у складу са дефинисаним критеријумима и количинама:

Ириг
Житорађа
Брус