ОБАВЕШТЕЊЕ о израђеном нацрту интегрисане дозволе

ОБАВЕШТЕЊЕ о израђеном нацрту интегрисане дозволе

На основу члана 12., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ

о израђеном нацрту интегрисане дозволе

Обавештавамо вас да је у Министарству заштите животне средине израђен нацрт интегрисане дозволе за Оператера "FCC EKO" доо Београд, 28.јуна бр.5, Београд, број захтева: 353-01-03429/2021-03 за рад постројења Регионална санитарно-комунална депонија „Врбак“ Лапово, прва, друга и трећа фаза и обављање активности одлагања неопасног отпада, на локацији катастарске парцеле бр. 666 КО Лапово.

Увид у израђени нацрт може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 430, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење на израђени нацрт можете доставити овом органу у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења, у складу са чланом 12. став 6. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС'', бр. 135/04, 25/15 и 109/21).