Решење о ревизији интегрисане дозволе за оператера „Мессер Техногас“ А.Д. Београд

Решење о ревизији интегрисане дозволе за оператера „Мессер Техногас“ А.Д. Београд

На основу члана 20., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о донетом решењу о ревизији интегрисане дозволе

 

Обавештавамо вас да је у Министарству заштите животне средине донето решење о ревизији интегрисане дозволе за оператера  „Мессер Техногас“ А.Д. Београд, под бројем: 353-01-0003/2/2012-05, за рад постројења и обављање активности производње и промета техничких и медицинских гасова и пратеће опреме, на локацији к.п.бр. 158/2, 159/1, 160/1, КО Стара Раковица.

Увид у донето решење о ревизији интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 430, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.