Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење MORAVACEM d.о.о. Поповац

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење MORAVACEM d.о.о. Поповац

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:  

ОБАВЕШТЕЊЕ о Решењу о издавању интегрисане дозволе

 Обавештава се заинтересована јавност да је у Министарству заштите животне средине издато Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење MORAVACEM d.о.о. Поповац, број захтева: 353-01-00013/2019-03, за рад целокупног постројења и обављање активности производње цемента на локацији у Поповцу, Параћин, на к.п.бр. 2226, 2539/2, 280/2, 2530/11, 260/4, 260/5, 259/1, 269/5, 279, 277/1, 278/2, 277/2, 278/3, 274/2, 275/2, 274/3 и 265/1  КО Поповац и  4501/2, 4599/3, 4598/4, 4598/5, 6673, 4600/3, 4600/4, 4600/5, 4600/7, 4598/6, 4598/3, 4598/8, 4599/2, 4599/4, 4501/1, 4500, 4499,  4523, 4602/2, 4602/3, све КО Буљане. Увид у решење о издавању интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.