Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење ИГМ ,,МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац

Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење ИГМ ,,МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 25/15 и 109/21), даје следеће:


ОБАВЕШТЕЊЕ
о Решењу о издавању интегрисане дозволе

Обавештавамо вас да је у Министарству заштите животне средине донето Решење о издавању интегрисане дозволе за постројење ИГМ ,,МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац, Огранак Сталаћ, под бројем: 353-01-01766/2020-03, за рад постројења за производњу грађевинских производа од печене глине, на локацији к.п.бр. 1352/2 и 1352/1 КО Сталаћ, Општина Ћићевац.
        Увид у израђено решење интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.