Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „VIBAC BALCANI“ d.o.o.

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „VIBAC BALCANI“ d.o.o.

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:    

ОБАВЕШТЕЊЕ о Решењу о издавању интегрисане дозволе

    Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган издао Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „VIBAC BALCANI“ d.o.o., број 353-01-00577/2018-03, у Јагодини, Кочино село бр. 284, за рад целокупног постројења и обављање активности производње самолепљивих трака и пратећих садржаја на полипропиленским и папирним основама, на локацији катастарских парцела бр.: 2413/75, 2413/76 и 2413/77, све КО Кочино Село, Јагодина. Увид у решење о издавању интегрисане дозволе може се извршити на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.