Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „CARLSBERG SRBIJA” д.о.о. Челарево

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „CARLSBERG SRBIJA” д.о.о. Челарево

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ о Решењу о издавању интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган издао Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера „CARLSBERG SRBIJA” д.о.о. Челарево, ул. Пролетерска 17, Челарево, број 353-01-00489/2019-03,  за рад целокупног постројења и обављање активности производње пива на локацији катастарских парцела бр. 209/1, 209/20, 209/21, 2790/7 и 485 КО Челарево, општина Бачка Паланка. 

Увид у решење о издавању интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на интернет страни министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.