Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера APATINSKA PIVARA DOO APATIN

Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера APATINSKA PIVARA DOO APATIN

На основу члана 15., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 25/15), даје следеће: 

ОБАВЕШТЕЊЕ о Решењу о издавању интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је овај орган издао Решење о издавању интегрисане дозволе за оператера APATINSKA PIVARA DOO APATIN, Трг ослобођења бр. 5, Апатин, број 353-01-00322/2011-02, за рад целокупног постројења производње пива, на локацији катастарских парцела бр. 2304, 7803/3, 660/1, све КО Апатин. 

Увид у решење о издавању интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на интернет страни министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.