Izdavanje dozvola za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja

Opis

Merenje emisije zagađujućih materija u vazduhu vrši se u cilju utvrđivanja koncentracija zagađujućih materija koje su ispuštene na mestu izvora zagađivanja a u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 10/13) i Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh („Službeni glasnik RS”, br. 71/10 i 6/11-ispravka).

Poslove merenja emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, prema Zakonu o zaštiti vazduha, mogu da vrše ovlašćena pravna lica koja imaju dozvolu Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine, ukoliko ispunjavaju uslove u pogledu kadra, opreme i prostora, kao i ako su stručno i tehnički osposobljena prema zahtevima standarda SRPS ISO 17025. Navedeni uslovi u pogledu kadra, opreme i prostora koje moraju da ispunjavaju pravna lica koja vrše merenje emisije zagađujućih materija iz stacionarnih izvora zagađivanja propisani su Pravilnikom o uslovima za izdavanje dozvole za merenje kvaliteta vazduha i dozvole za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja („Službeni glasnik RS”, broj 1/12). U skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha stručna i tehnička osposobljenost dokazuje se sertifikatom o akreditaciji koji izdaje Akreditaciono telo Srbije.

Usluga se pruža pravnim licima.

Dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahteva za izdavanje dozvole za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja je:

1) Popunjeni obrasci iz Pravilnika o uslovima za izdavanje dozvole za merenje kvaliteta vazduha i dozvole za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja;

2) Propratna dokumentacija:

a) U Prilogu 1, uz Tabelu 1. Opšti podaci o pravnom licu koje vrši merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja, potrebno je priložiti:

  • Izvod o registraciji privrednog subjekta
  • Rešenje o registraciji privrednog subjekta

b) U Prilogu 1, uz Tabelu 2. Objedinjeni podaci o kadru, potrebno je priložiti:

  • Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mesta
  • Fotokopiju radne knjižice (odakle se vide podaci o školskoj i stručnoj spremi i podaci o zaposlenju i stažu, za svakog od navedenih zaposlenih)

v) U Prilogu 4, uz Tabelu Podaci o prostoru za obavljanje poslova merenja emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja, potrebno je priložiti:

  • Skicu laboratorije sa označenim prostorijama i legendom oznaka

g) U Prilogu 6, uz Tabelu 1. Podaci o opremi za uzimanje uzoraka i merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja, potrebno je priložiti:

  • Uputstvo za navedeni uređaj (za merenje emisije dimnih gasova, praškastih materija) ili standardna operativna procedura koju laboratorija koristi pri radu sa uređajem)
  • Dokument kojim se pokazuje način na koji uređaj za merenje emisije oksida azota preračunava ukupne okside azota izražene kao NO2, tj. Uputstvo proizvođača merila ili Interno uputstvo laboratorije

d) Fotokopija reprezentativne ponude i ugovora

đ) Dokument kojim se dokazuje da se određivanje mernih mesta i lokacija za uzimanje uzoraka vrši u skladu sa propisom kojim se uređuju granične vrednosti emisija zagađujućih materija u vazduh

e) Standardna operativna procedura ili uputstvo za obezbeđivanje kvaliteta podataka prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025 i dokument o uspešno obavljenom međulaboratorijskom ispitivanju

ž) Primerak Izveštaja o izvršenom merenju emisija iz stacionarnih izvora zagađivanja

z) Spisak zagađujućih materija za čije merenje i uzorkovanje tražite dozvolu sa priloženim aktom o akreditaciji, i metoda ispitivanja za svaku navedenu zagađujuću materiju

3) Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 7.550,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57 model: 97 poziv na broj: 50-016
(Prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama, Tarifi republičkih administrativnih taksi („Službeni glasnik RS”, broj 57/14)).

Navedene informacije potrebno je da budu usklađene sa Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh. Napomena se posebno odnosi na opseg merenja i izražavanje rezultata merenja u jedinicama mere koje su u skladu sa Uredbom (ukoliko je izražavanje u ppm, izvršiti konverovanje).

U slučaju izmena podataka navedenih u važećoj dozvoli za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja, podnosi se zahtev za reviziju dozvole.

Uz zahtev za reviziju dozvole podnose se popunjeni obrasci iz Pravilnika i propratna dokumentacija, koji se odnosi na izmenu podataka, kao i dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 4.370,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57 model: 97 poziv na broj: 50-016
(Prema Zakonu o republičkim administrativnim taksama, Tarifi republičkih administrativnih taksi („Službeni glasnik RS”, broj 57/14)).


Gde i kako

Prijava se podnosi:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Odeljenje za zaštitu vazduha i ozonskog omotača
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd