ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИН. ИЗ СРЕДСТАВА МИН. ЗАШ. ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОД.

На основу члана 90б Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - oдлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон, 95/18 - др. закон) члана 12. став 7. Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, услови и начин расподеле средстава, начин праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС“, број 25/18) члана 23. став 2. и члана 24. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - др. закон) на основу спроведеног Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2022. години (у даљем тексту Јавни конкурс) Министарство заштите животне средине, државни секретар Александар Дујановић, по решењу о овлашћењу број 021-01-13/1/21-09 од 22. јула 2021. године, доноси

   

 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ СРЕДСТАВА МИНИСТАРСТВА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОЈЕКАТА ОЧУВАЊА И ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА КАО ПРИРОДНОГ РЕСУРСА У 2022. ГОДИНИ

 

I

 

Министарство заштите животне средине је дана 21. јануара 2022. године расписало Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката очувања и заштите земљишта као природног ресурса у 2022. години, у циљу спречавања или отклањања штетних промена у земљишту које могу настати као последица ерозионих процеса, клизишта, одрона, крчења шума, удеса и др. дефинисаних законом о заштити земљишта и примена мера у циљу очувања, санације и ремедијације земљишта.

Комплетну Прелиминарну листу можете преузети овде.