ОДЛУКА O ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОДЛАГАЊА ОТПАДА И УКЛАЊАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 24. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр.79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 - др. закон), а у вези са чланом 90б  Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/11 - oдлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон, 95/18 - др. закон) и Јавним конкурсом за доделу средстава за суфинансирање пројеката превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2023. години објављеним 18. априла 2023. године, државни секретар Александар Дујановић, по решењу о овлашћењу број 021-01-36/22-09 од 10. новембра 2022. године, доноси        

ОДЛУКУ O ПРОДУЖЕЊУ РОКА

 ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ НЕЛЕГАЛНОГ ОДЛАГАЊА ОТПАДА И УКЛАЊАЊЕ У 2023. ГОДИНИ

Продужава се рок за пријаву по Јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање пројеката превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2023. години до 8. маја 2023. године.

О б р а з л о ж е њ е

Министарство заштите животне средине је дана 18. априла објавило Јавни конкурс на званичној интернет страници Министарства заштите животне средине.

Због великог броја заинтересованих јединица локалне самоуправе, као и предстојећих празника и нерадних дана, донета је одлука као у диспозитиву.

Комплетну Одлуку можете преузети овде.