ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, 79/2005, 81/2005 - испр, 83/2005 - испр., 64/2007, 67/2007 - испр., 116/2008, 104/2009, 99/2014, 94/2017, 95/2018 и 157/2020) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/2019 и 67/21), Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број. 112-5050/2022 од 29.јуна  2022.год., Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 број. 112-4100/2022 од 30.маја 2022.год.  и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број:112-10928/2021 од 30. новембра   2021. године , Министарство заштите животне средине оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

            I Орган у коме се радна места попуњавају:

 

            Министарство заштите животне средине, Београд, Немањина бр. 22-26.

 

            II Радна места која се попуњавају: 

 

1. Радно место на пословима обрачуна накнаде за посебне токове отпада, Одсек за спровођење економских  инструмената  и финансијско управљање , Одељење за спровођење економских инструментата у области заштите животне средине, Сектор за финансијско управљање и контролу ,  у звању саветник, 1 извршилац;

 

 

Опис послова: Припрема  обрачун накнаде за посебне токове отпада; учествује у припреми и изради решења обвезницима плаћања накнаде и води евиденцију  плаћања накнаде и наплату накнаде коју плаћају обвезници; припрема обрачун камате за неблаговремено плаћање накнаде обвезницима; учествује у припреми извештаја о оствареним приходима од накнаде за посебне токове отпада; припрема акте обвезницима плаћања накнаде о више односно погрешно уплаћеној накнади; припрема мишљења и одговоре на захтев обвезника плаћања накнаде; сарађује са Агенцијом за заштиту животне средине о подацима за обрачун накнада; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу шефа Одсека.

 

Услови:  Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 3 године, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

 

Место рада: Нови Београд, ул. Омладинских бригада 1

Образац за пријаву на јавни конкурс можете преузети овде:

 

2. Радно место за аналитичке послове одрживог коришћења заштићених подручја, Одељење за заштићена подручја, геодиверзитет и еколошку мрежу, Одсек за заштићена подручја, Сектор за заштиту природе у звању саветник , 1 извршилац;

 

Опис послова: Учествује у изради аналитичко-студијских материјала и стручних подлога у вези утврђивања и спровођења политике одрживог коришћења заштићених подручја; сарађује са управљачима заштићених подручја на припреми пројеката који се односе на: чување, одржавање и презентацију заштићених подручја, управљање посетиоцима, праћење и унапређење стања заштићених подручја, уређење простора и одрживо коришћење природних ресурса, регулисање имовинско-правних односа, пројеката успостављања, развоја и опремања служби чуварског надзора; креира и води базу података о чуварским службама у заштићеним подручјима; анализира финансијске, материјалне и друге услове за реализацију пројеката и њихово уговарање; пружа помоћ, сарађује и консултује се с управљачима заштићених подручја, посебним организацијама, невладиним организацијама и грађанима у вези питања релевантних за примену принципа одрживости у заштитићеним подручјима и учешће у надзору над применом прописа; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу шефа Одсека.

 

Услови: Стечено високо из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,положен државни стручни испит, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

Место рада: Нови Београд, ул. Омладинских бригада 1

Образац за пријаву на јавни конкурс можете преузети овде:

 

3. Радно место за праћење испуњавања обавеза према Оквирној Конвенцији УН о промени климе и политика ЕУ у области ублажавања климатских промена

, Одељење за климатске промене и стратешко планирање, Одсек за климатске промене, Група за ублажавање климатских промена. Сектор за међународну сарадњу пројекте и климатске промене, у звању млађи саветник, 1 извршилац;

 

Опис послова: Прати политику и прописе ЕУ и Оквирне конвенције УН о промени климе у области ублажавања климатских промена, припрема извештаје о политици и прописима ЕУ у области ублажавања климатских промена и учествује у реализацији активности у циљу њиховог испуњења; учествује у припреми, изради и реализацији извештаја о активностима, мерама и закључцима релевантних међународних организација и агенција; прати реализацију пројеката, стратегија, планова и програма у области ублажавања климатских промена; води евиденцију и базу података мониторинг планова и извештаја оператера стационарних постројења и авио оператера и поднетих захтева и издатих дозвола за емисије гасова са ефектом стаклене баште оператерима стационарних постројења; учествује у изради и припреми аката и других докумената из делокруга рада Групе; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу руководиоца Групе.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, и најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

 

Место рада: Нови Београд, ул. Омладинских бригада 1

Образац за пријаву на јавни конкурс можете преузети овде:

 

4. Радно место за праћење испуњавања обавеза према Оквирној Конвенцији УН о промени климе и политика ЕУ у области адаптације на измењене климатске услове, у звању саветник, Одељење за климатске промене и стратешко планирање, Одсек за климатске промене, Група за прилагођавање климатским променама, Сектор за међународну сарадњу, пројекте и климатске промене, у звању саветник, 1 извршилац;

 

           

Опис послова: Прати политику и прописе ЕУ и Оквирне конвенције УН о промени климе у области адаптације на измењене климатске услове, припрема извештаје о политици и прописима ЕУ у области адаптације на измењене климатске услове и предлаже активности у циљу њиховог испуњења; Припрема извештаје о активностима, мерама и са закључцима релевантних међународних организација и агенција и предлаже активности у циљу њиховог испуњења; планира и остварује сарадњу са Секретаријатом и другим телима Оквирне конвенције УН о промени климе, релевантним телима и организацијама ЕУ, као и са другим релевантним међународним и регионалним организацијама и координира сарадњу са Секретаријатом и другим телима Оквирне конвенције УН о промени климе и пратећих споразума, са релевантним телима и организацијама ЕУ, као и са другим релевантним међународним и регионалним организацијама; дефинише потребе и координира активности на спровођењу у области адаптације у оквиру Оквирне конвенције УН о промени климе и пратећих споразума; припрема извештаје о обавезама у области адаптације које проистичу из чланства у Оквирној конвенцији УН о промени климе и пратећих споразума и предлаже активности у циљу њиховог испуњења; учествује у изради стратешких и других релевантних докумената у области адаптације на измењене климатске услове и припрема извештаје о прогресу реализације пројеката, стратегија, планова и програма у области адаптације; обавља и друге послове из делокруга рада Министарства по налогу руководиоца Групе.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно-научног поља природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање три године,  као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

Место рада: Нови Београд, ул. Омладинских бригада 1

Образац за пријаву на јавни конкурс можете преузети овде:

 

 

5. Радно место за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, заштиту података о личности и израду плана интегритета, Одсек за опште и правне послове, Секретаријат Министарства, у  звању: самостални саветник, 1 извршилац

 

            Опис послова: Врши обраду захтева и према добијеним подацима од сектора, припрема одговор подносиоцу; обезбеђује увид у документ који садржи тражену информацију; израђује нацрте решења којим се одбија захтев за приступ информацијама од јавног значаја, као и нацрте других управних аката из области слободног приступа информацијама од јавног значаја; пружа тражиоцима неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених законом; остварује сарадњу са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Заштитником грађана; израђује извештаје о спроведеним поступцима у вези са информацијама од јавног значаја и заштите података о личности; обавља послове везане за припрему и спровођење плана интегритета и учествује у изради аката на имплементацији плана интегритета; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,  најмање 5 година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

Место рада: Нови Београд, ул. Омладинских бригада 1

Образац за пријаву на јавни конкурс можете преузети овде:

 

 

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

 

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

 

Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места: 

 

 • „Организација и рад државних органа Републике Србије“ - провераваће се путем  теста (писмено),
 • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
 • „Пословна комуникација“ – провераваће се путем симулације (писано).

 

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и и табела, табеларне калкулације), ако кандидат  поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 

Провера посебних функционалних компетенција:

 

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

 

За радно место под редним бројем 1:

 1. Посебна функционална компетенција из области рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се  путем симулације писано.
 2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти  из надлежности  организације органа  (Закон о заштити животне средине) провераваће се путем симулацијe писано.
 3. Посебна функционална компетенција за  одређено радно место –  релевантни прописи и акти из делокруга радног места ( Закон о накнадама за коришћење јавних добара ) провераваће се  путем симулације писано.

 

 

За радно место под редним бројем 2:

 

 1. Посебна функционална компетенција из области рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се  путем симулације писано.
 2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти  из надлежности и организације  органа  (Закон о  заштити природе) провераваће се путем симулације писано.
 3. Посебна функционалана компетенција за  одређено радно место за   познавање страног језика - Енглески  језик – Ниво А2 - провераваће се писаним путем  (путем теста) или увидом у сертификат.

 

За радно место под редним бројем 3:

 

 1. Посебна функционална компетенција из области рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се  путем симулације писано.
 2. Посебна функционална компетенција за  одређено радно место –  релевантни прописи и акти из делокруга радног места ( Закон о потврђивању Оквирне коннвенције Уједињених нација о промени климе, Закон о потврђивању Споразума из Париза ) провераваће се  путем симулације писано.
 3. Посебна функционалана компетенција за  одређено радно место за   познавање страног језика - Енглески  језик – Ниво Б1 - провераваће се писаним путем  (путем теста) или увидом у сертификат.

 

 

За радно место под редним бројем 4:

 

 1. Посебна функционална компетенција послови међународне сарадње и европских интеграција ( познавање прописа ЕУ у контексту праћења усклађивања прописа Републике Србије са прописима и стандардима Европске Уније) провераваће се  путем симулације писано.
 2. Посебна функционална компетенција за  одређено радно место – прописи и акти из делокруга радног места (Закон о потврђивању Оквирне конвенције Уједињених нација о промени климе, Закон о потврђивању Споразума из Париза ) провераваће се  путем симулације писано.
 3. Посебна функционалана компетенција за  одређено радно место за   познавање страног језика - Енглески  језик – Ниво Б1 - провераваће се писаним путем  (путем теста) или увидом у сертификат.

 

 

За радно место под редним бројем 5:

 

 1. Посебна функционална компетенција из  области рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се путем симулације писано.
 2. Посебна функционална компетенција за одређено радно место – прописи и акти  из надлежности и организације органа (Закон о заштити животне средине ) провераваће се путем симулације писано.
 3. Посебна функционална компетенција за  одређено радно место –  релевантни прописи и акти из делокруга радног места ( Закон о доступности информација од јавног значаја и Закон о заштити података о личности ) провераваће се  путем симулације писано.

 

            Напомена за раднo место 2,3 и 4   у коме је као Посебна функционална компетенција  наведен страни језик – Енглески језик  : Ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу * Знање страних језика који су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Осим за радна места  где је изричито  наглашено да се провера врши путем теста.

            Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

 

            Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на сајту Министарства заштите животне средине, www.ekologija.gov.rs.

 

Провера понашајних компетенција за сва извршилачка радна места:

 

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

 

Интервју са Конкурсном комисијом за сва извршилачка радна места:

 

Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

 

            IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом или предају непосредно на писарници Министарства заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, 11000 Београд  са назнаком „За јавни конкурс”.

 

            V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Оливера Бакић Златковић , телефон: 011 3131361, од 9,00 до 13,00 часова.

 

            VI Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

            VII Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

            VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства заштите животне средине или у штампаној верзији на писарници Министарства заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, Београд.

 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

Напомена:

Моле се кандидати да приликом попуњавања Обрасца пријаве обрате пажњу да су преузели исправан Образац пријаве који се односи на радно место на које желе да конкуришу односно да у горњем левом углу Обрасца пријаве пише тачан назив органа и радног места на које се конкурише.

Пример правилно попуњеног Обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима ( https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку ,,Образац пријаве''.

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора (за радно место под редним бројем 4, 5) Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је нераспоређен. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: 
            Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 - др. пропис) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

            Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да кандидат у делу  Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства.

            Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу. 

 

XI Врста радног односа: за сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада.

Чланом 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

 

XII Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 10. августа  2022. године, о чему ће кандидати бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства заштите животне средине, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило).

 Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

 

            Напомене:

            Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовала министарка заштите животне средине.