ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У СРБИЈИ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У 2021. ГОДИНИ

На основу члана 4. Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, услови и начин расподеле средстава, критеријуми и мерила за оцењивање захтева за расподелу средстава, начин праћења и коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), члана 2. Правилника о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18), и члана 90. б. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон), у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС”, број 149/20), и у вези са чланом 90в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, брoj 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16 и 95/18 – др. закон),
 
Министарство заштите животне средине расписује,

Ј  А  В  Н  И    К  О  Н  К  У  Р  С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У СРБИЈИ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА
У 2021. ГОДИНИ

Јавни конкурс расписује се за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката смањења загађења ваздуха у Србији пореклом из индивидуалних извора у 2021. години (у даљем тексту: Јавни конкурс), у складу са условима утврђеним  о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18, у даљем тексту: Уредба) и Правилником о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18 у даљем тексту: Правилник).
 
Комплетан Јавни конкурс можете преузети овде
 
Образац захтева можете преузети овде.


Одлука о расписивању јавног конкурса-Загађење