ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА САНАЦИЈЕ И ЗАТВАРАЊА НЕСАНИТАРНИХ ДЕПОНИЈА У 2024. ГОДИНИ

На основу члана 4. Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), члана 2. Правилника о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18), и члана 90. б. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон), у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину ("Службени гласник РС”, број 92/23), чланом 90в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. Закон), чланом 43. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон) и Програмом управљања отпадом у Републици Србији за период 2022–2031. године ("Службени гласник РС", број 12/22),

Министарство заштите животне средине расписује,

 

Ј  А  В  Н  И    К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА САНАЦИЈЕ И ЗАТВАРАЊА НЕСАНИТАРНИХ ДЕПОНИЈА У 2024. ГОДИНИ

 

Јавни конкурс расписује се за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката санације и затварања несанитарних депонија у 2024. години (у даљем тексту: Јавни конкурс), у складу са Законом о заштити животне средине средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон, у даљем тексту: Закон), Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон), Програмом управљања отпадом у Републици Србији за период 2022–2031. године ("Службени гласник РС", број 12/22), Уредбом о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18, у даљем тексту: Уредба) и Правилником о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18 у даљем тексту: Правилник).

Комплетан текст конкурса можете преузети овде.

Образац захтева можете преузети овде.