ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 4. Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), члана 2. Правилника о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18), и члана 90б Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС и 14/16, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон), у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину ("Службени гласник РС”, број 138/22), чланом 90в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09-др. закон, 43/11- УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон), Законом о националним парковима („Службени гласник РС”, бр. 84/15 и 95/18 - др. закон) и Законом о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/2010 - испр., 14/16, 95/18 - др. закон и 71/21)           

Министарство заштите животне средине расписује,

Ј  А  В  Н  И    К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПОШУМЉАВАЊА У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА У 2023. ГОДИНИ

Јавни конкурс расписује се за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години (у даљем тексту: Јавни конкурс), у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон и 95/18 - др. закон), Законом о националним парковима („Службени гласник РС”, бр. 84/15 и 95/18 - др. закон) и Законом о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/2010 - испр., 14/16, 95/18 - др. закон и 71/21), Уредбом о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, условима и начину расподеле средстава, критеријумима и мерилима за оцењивање захтева за расподелу средстава, начину праћења коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и другим питањима од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18, у даљем тексту: Уредба) и Правилником о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18 у даљем тексту: Правилник). 

Комплетан текст конкурса, критеријуме за оцењивање и Образац захтева можете преузети овде.