ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСКТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦА ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2021. ГОДИНИ

На основу члана 4. Уредбе о ближим условима које морају да испуњавају корисници средстава, услови и начин расподеле средстава, критеријуми и мерила за оцењивање захтева за расподелу средстава, начин праћења и коришћења средстава и уговорених права и обавеза, као и друга питања од значаја за додељивање и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 25/18), члана 2. Правилника о ближим условима за доделу и коришћење средстава Зеленог фонда Републике Србије („Службени гласник РС”, број 31/18), и члана 90б Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, брoj 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон), у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС”, број 149/20), и у вези са чланом 90в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, брoj 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16 и 95/18 – др. закон),
 
Министарство заштите животне средине расписује,

Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА НАБАВКЕ, ЗАМЕНЕ, РЕКОНСКТРУКЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦА ЗА ГРЕЈАЊЕ У 2021. ГОДИНИ

 

Комплетан Јавни конкурс можете преузети овде
 
Образац захтева можете преузети овде.


Одлука о расписивању јавног конкурса-Котларнице