ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗA ПРВИ КВАРТАЛ 2023. ГОДИНЕ

Министарство заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12), члана 4. Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12, 41/13, 81/14, 30/15, 44/16, 43/17, 45/18, 20/19, 49/20, 51/21, 21/22 и 25/23), Правилника о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 25/23), члана 54. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и члана 5. тачка 1) Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за трезор (,,Службени гласник РС”, број 99/18), објављује

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА

ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

ЗA ПРВИ КВАРТАЛ 2023. ГОДИНЕ

 

 

1. Предмет конкурса

Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћење отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу за први квартал 2023. године.

Министарство заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство), додељује подстицајна средства у складу са Уредбом о висини и условима за доделу подстицајних средстава (у даљем тексту: Уредба) и Правилником о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада.

Комплетан Јавни конкурс можете преузети овде.

 

  • Пријаву за доделу подстицајних средстава први квартал 2023. можете преузети овде
  • Пријаву за подстицајна средства за кесе трегерице први квартал 2023. можете преузети овде