СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА РИБАРА

Стручни испит за рибара ће се одржати 22. септембра 2022. године у 12 часова, у згради СИВ 3,  у сали протокола на првом спрату, улица Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Право на полагање стручног испита за рибара имају лица старија од 18 година, која уредно поднесу законом прописану документацију за полагање испита најкасније до 15. септембра 2022. године на адресу:

Министарство заштите животне средине
(пријава за полагање стручног испита за рибара)
Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд

Кандидати чије пријаве стигну после наведеног датума полагаће испит у термину, који ће накнадно бити одређен.

Документација коју је потребно доставити:

  1. пријава (уредно и читко навести: врсту стручног испита за који се кандидат пријављује; име и презиме кандидата; јединствени матични број кандидата; пребивалиште и адресу становања; број контакт телефона);
  2. фотокопија личне карте, односно извод из електричног читача биометријске личне карте;
  3. доказ о уплати републичке административне таксе. Број жиро рачуна на који се врши уплата републичке административне таксе је 840-742221843-57, позив на број 59-013. Износ уплате за полагање стручног испита за рибара је 1.340,00 динара.

Стручни испит се полаже писано.

Пријава за полагање стручног испита важи 6 месеци од дана пријављивања. Уколико се кандидат не појави на испиту у прописаном року, дужан је да поднесе нову пријаву за полагање стручног испита са горе прописаном документацијом и новом уплатом републичке административне таксе.

Кандидати који не положе испит, за следећи термин полагања морају доставити пријаву (са наведеним подацима и назнаком да поново полажу испит), као и доказ о новој уплати републичке административне таксе на исти број жиро рачуна (потребно је проверити износ уплате).

Додатне информације о испиту се могу добити на телефон 011/31 22 893.

Материјал за полагање стручног испита за рибара се може преузети са интернет странице Министарства.

Полагање стручног испита ће бити организовано у складу са Инструкцијама о организацији радних процеса у органима државне управе и служби Владе у примени мерa заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања Владе Републике Србије уз потпуну примену прописаних мера превенције приликом службених сусрета, и то:

1. обавезно избегавати руковање и друге облике непосредног контакта приликом службених сусрета;

2. обавезно ношење заштитних маски свих учесника сусрета;

3. обавезно ограничити број присутних особа на групним службеним састанцима на тај начин да се обезбеди физичка дистанца између учесника;

4. за састанке обавезно користити веће просторије како би се између учесника омогућила физичка дистанца од два метра;

5. пре почетка и након састанка обавезно проветрити и дезинфиковати просторију (радне површине, кваке, коришћену апаратуру итд.);

6. ограничити време трајања састанака.

Са циљем ефикасног спровођења прописаних мера заштите од заразне болести COVID-19 кандидати за полагање испита ће бити подељени у више група, у зависности од броја присутних кандидата и капацитета просторије у којој се одржава полагање испита.

Обавезно је ношење заштитних маски за све кандидате на испиту.