Министартсво издаје сертификат Б, за запослене код правних лица и/или предузетника која обављају делатност сакупљања супстанци које оштећују озонски омотач или флуорованих гасова са ефектом стаклене баште из климатизационих система одређених моторних возила.

 Сертификат Б се издаје на основу захтева у форми решења.

Лице које подноси захтев за издавање сертификата Б у обавези је да уз захтев приложи:

 • потврду о успешно завршеној обуци,
 • фотокопију или очитану личну карту,
 • уверење о држављанству Републике Србије,
 • образац изјаве о прибављању података,
 • доказ да је запослено код правног лица или предузетника,
 • доказ о уплаћеној административној такси у износу од 1.500,00 динара (такса се уплаћује на рачун: 840-742221843-57, прималац је Буџет Републике Србије, позив на број: 50-016).

Сертификат Б обнавља Министарство на основу захтева.

Сертификат Б се може обновити за период од наредних пет година уколико носилац сертификата није имао прекиде дуже од 12 месеци у обављању делатности која одговара сертификату Б током периода важења истог.

Лице које подноси захтев за обнављање сертификата Б у обавези је да уз захтев приложи и:

 • копију издатог сертификата Б који се обнавља,
 • фотокопију или очитану личну карту,
 • доказ да није имао прекиде дуже од 12 месеци у обављању делатности која одговара сертификату Б током периода важења истог,
 • доказ да је запослено код правног лица или предузетника,
 • доказ о уплаћеној административној такси у износу од 1.500,00 динара (такса се уплаћује на рачун: 840-742221843-57, прималац је Буџет Републике Србије, позив на број: 50-016).