Мишљење да није потребна дозвола за увоз/извоз одређених расхладних уређаја

Министарство издаје мишљење да за увоз/извоз одређених уређаја који садрже или се ослањају на флуороване гасове са ефектом стаклене баште није потребна дозвола и то на основу поднетог захтева и остале потребне документације.

Потребна документација за добијање мишљења за увоз/извоз производа или опреме која користе или се ослањају на флуороване гасове:

  1. Захтев за добијање мишљења у слободној форми на меморандуму правног лица,
  2. Доказ о уплаћеној административној такси у износу од 470,00 динара  РСД (рачун Буџета РС: 840-742221843-57, позив на број 50-016),
  3. Уколико има више модела уређаја доставити Табелу са тачним ознакама јединица,

Техничка документација или спецификација уређаја са тачним ознакама и врсти расхладног средства који јединице садрже, као и податак о произвођачу.

Листа производа и опреме за издавање мишљења