Поступци за добијање решења којима се овлашћују правна лица за вршење послова

Поступци за добијање решења којима се овлашћују правна лица за вршење послова

I – Поступак за добијање решења којима се овлашћују правна лица за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини

Министарство заштите животне средине издаје решења којима се овлашћују правна лица за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини. Ближе услове које треба да испуне правна лица прописује Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини („Службени гласник РС” бр. 104/09).

Уз захтев за добијање решења којима се овлашћују правна лица за вршење послова испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини, потребно је приложити:

  1. Сву документацију дефинисану Правилником (члан 3.);
  2. Доказ о уплаћеној административној такси од 67.320,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 50-016

Наведену документацију правна лица достављају на адресу:

Министарство заштите животне средине
Одсек за заштиту од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд

 


II – Поступак за добијање решења којима се овлашћују правна лица за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини

Министарство заштите животне средине издаје решења којима се овлашћују правна лица за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини. Ближе услове које треба да испуне правна лица прописује Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе систематског испитивања у животној средини („Службени гласник РС” бр. 104/09).

Уз захтев за добијање решења којима се овлашћују правна лица за вршење послова систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини, потребно је приложити:

  1. Сву документацију дефинисану Правилником (члан 3.);
  2. Доказ о уплаћеној административној такси од 107.680,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57 модел: 97 позив на број: 50-016

Наведену документацију правна лица достављају на адресу:

Министарство заштите животне средине
Одсек за заштиту од буке, вибрација и нејонизујућих зрачења
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд