POSTUPAK ZA DOBIJANJE REŠENJA KOJIMA PRIVREDNO DRUŠTVO, PREDUZEĆE, DRUGO PRAVNO LICE I PREDUZETNIK MOŽE KORISTITI IZVOR NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA OD POSEBNOG INTERESA

Ministarstvo zaštite životne sredine izdaje rešenje na osnovu kojeg privredno društvo, preduzeće, drugo pravno lice i preduzetnik može koristiti izvor nejonizujućih zračenja od posebnog interesa. Bliže uslove koje treba da ispuni korisnik izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, propisuje Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja („Službeni glasnik RS” br. 36/09).

 Potrebna dokumentacija:

Uz zahtev za dobijanje rešenja za korišćenje izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, potrebno je priložiti:

  1. Popunjen obrazac zahteva za korišćenje izvora nejonizujućeg zračenja od posebnog interesa. Obrazac zahteva može se preuzeti ovde;
  2. Svu dokumentaciju definisanu Zakonom (član 6.);
  3. Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 26.030,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57 model: 97 poziv na broj: 50-016;
  4. Rešenje o određivanju lica odgovornog za primenu zaštite od nejonizujućih zračenja.

Navedenu dokumentaciju pravna lica dostavljaju na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine

Sektor za planiranje i upravljanje u životnoj sredini

Odsek za zaštitu od buke, vibracija i nejonizujućih zračenja

Omladinskih brigada 1

11070 Novi Beograd