Поступак добијања овлашћења за стручне организације за испитивање отпада

Стручне организације подносе захтев за овлашћивање Министарству пољопривреде и заштите животне средине на обрасцу датом у Правилнику о условима које морају да испуњавају стручне организације за испитивање отпада („Службени гласник РС“ бр 53/2006).

Уз захтев и додатну документацију према наведеном Правилнику, стручна организација прилаже и:

Доказ о уплаћеној административној такси у износу од 8.490,00 динара
жиро рачун број: 840-742221843-57, модел 97,  позив на број: 50-016
сврха уплате: Захтев за добијање решења којим се утврђује испуњеност услова за испитивање отпада – тарифни бр. 197,

а на основу Закона о републичким административним таксама (“Сл. гласник РС”, бр. 43/2003, 51/2003 – испр., 61/2005, 101/2005 – др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., 65/2013 – др. закон, 57/2014 – усклађени дин. изн., 45/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015 и 50/2016 – усклађени дин. изн.)


Наведену документацију доставити на адресу писарнице на локацији:

Министарство заштите животне средине
Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
Република Србија

По добијању захтева министарство  прегледа приспелу документацију и после тога врши обилазак лабораторије где проверава наводе стручне организације, које је поднела уз захтев, по питању кадра, опреме, простора и начина евидентирања података и утврђује стручност у реализацији испитивања отпада. Записнички се констатује чињенично стање утврђено обиласком одређене стручне организације, и доноси одговарајуће решење, а у складу са законском регулативом.