Издавање измене и допуне дозволе за управљање отпадом

Уз захтев за издавање измене и/или допуне дозволе за управљање отпадом, подносилац захтева доставља документацију која се односи на предметне измене и/или допуне у дозволи, као и доказе о уплати одговарајућих административних такси за издавање измене и/или допуне предметне дозволе, у складу са Законом о републичким административним таксама (копија налога за пренос или извод/потврда оверена од банке) на жиро рачун Буџета Републике Србије број: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 50-016), у износу од:

- 380,00 динара за подношење захтева за издавање измене и/или допуне дозволе  (тарифни број 1);

- 7.750,00 динара за доношње решења о издавању измене и/или допуне дозволе
(тарифни број 197).