Захтев за издавање дозволе за транспорт неопасног и/или опасног отпада на територији Републике Србије се подноси у слободној форми, на меморандуму привредног субјекта

Уз захтев се доставља следећа документација, у складу са чланом 70. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. Закон и 35/23):

1) подаци о подносиоцу захтева (назив оператера, адреса, контакт особа, контакт телефон);

2) доказ о регистрацији привредног субјекта у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре (фотокопија решења или извод о регистрацији привредног субјекта) и Оснивачки акт;

3) подаци о врсти отпада (неопасан и/или опасан) и наведен списак отпада са шестоцифреним индексним бројевима отпада и називима за сваку врсту отпада, чији се транспорт планира, у складу са Каталогом отпада који је саставни део Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС”, бр. 56/10, 93/19 и 39/21);

4) подаци о возилима за транспорт неопасног и/или опасног отпада (читачи и копије саобраћајних дозвола теретних и прикључних возила; подаци о власништву над возилима; уговор о лизингу; уговор о коришћењу возила);

5) Изјава о вршењу транспорта отпада за сопствене потребе и без накнаде за транспорт (уколико се транспорт отпада врши за сопствене потребе на основу дозволе за складиштење и/или третман отпада);

6) доказ о уплати одговарајуће републичке административне таксе (фотокопија налога за пренос или извод/потврда оверено од банке) на жиро рачун Буџета Републике Србије број: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 50-016), у складу са чланом 82. став 1. тачка 1) и 2) одн. 3) Закона о управљању отпадом и Законом о републичким административним таксама, у износу од:

- 380,00 динара за подношење захтева за издавање дозволе (тарифни број 1);

- 23.250,00 динара за доношење решења о издавању дозволе (тарифни број 197).

 

Уколико се захтев за издавање дозволе односи на транспорт опасног отпада, доставља се и следећа документација:

1) ADR Сертификат за теретно возило (уколико се за транспорт одређених опасних материја користи цистерна);

2) Сертификат о стручној оспособљености за саветника за безбедност у транспорту опасне робе, издат од надлежног органа или одговарајуће међународне институције овлашћене за сертификовање саветника;

3) Уговор са лицем које је стално запослено или ангажовано путем уговора о пружању услуга на пословима и радним задацима саветника за безбедност у транспорту опасне робе;

4) ADR Сертификат о стручној оспособљености возача за управљање возилима којима се врши транспорт опасног отпада, издат од надлежног органа;

5) Потврде о стручној оспособљености запослених на пословима у транспорту опасне робе, издате од саветника за безбедност у транспорту опасне робе;

6) Полиса за осигурање од одговорности за штете услед смрти, повреде тела или здравља, као и оштећења или уништења ствари трећег лица и загађења животне средине за обављање делатности транспорта опасног отпада друмским саобраћајем на територији Републике Србије, са уговореним периодом осигурања од најмање пет година и плаћеном премијом осигурања за годину дана.

 

Дозволе за транспорт отпада издају се у складу са одредбама Закона о управљању отпадом и одредбама Закона о превозу терета у друмском саобраћају, и то за превоз отпада за сопствене потребе и за јавни превоз:

a. Јавни превоз:

Дозвола за транспорт отпада се издаје уз достављање фотокопије прописане Лиценце за јавни превоз терета у друмском саобраћају, коју подносилац захтева за транспорт отпада прибавља од министарства надлежног за послове саобраћаја, у складу са одредбама Закона о превозу терета у друмском саобраћају.

Дозвола за транспорт отпада се издаје без прописане Лиценце за јавни превоз терета у друмском саобраћају возилом чија је највећа дозвољена маса до 3500 kg и које је у власништву, у финансијском лизингу или у закупу подносиоца захтева за издавање дозволе за транспорт отпада.

 

б. Превоз за сопствене потребе:

Дозвола за транспорт отпада, за сопствене потребе и без накнаде за транспорт, издаје се привредном субјекту уколико поседује дозволу за складиштење и/или третман отпада, само за оне врсте отпада које су наведене у дозволи за складиштење и/или третман отпада.

Дозвола за транспорт сопственог отпада издаје се привредном субјекту, односно произвођачу отпада који вршењем своје претежне делатности производи отпад, и само за оне врсте отпада које настају вршењем претежне делатности (нпр. грађевинска фирма производи грађевински отпад, текстилна индустрија производи текстилни отпад и др.).