Захтев за издавање дозволе за сакупљање неопасног и/или опасног отпада на територији Републике Србије

Захтев за издавање дозволе за сакупљање неопасног и/или опасног отпада на територији Републике Србије се подноси у слободној форми, на меморандуму привредног субјекта.

Уз захтев се доставља следећа документација, у складу са чланом 70. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 , 95/18 - др. Закон и 35/23):

1) подаци о подносиоцу захтева (назив оператера, адреса, контакт особа, контакт телефон);

2) доказ о регистрацији привредног субјекта у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре (фотокопија решења или извод о регистрацији привредног субјекта) и Оснивачки акт;

3) подаци о врсти отпада (неопасан и/или опасан) и наведен списак отпада са шестоцифреним индексним бројевима отпада и називима за сваку врсту отпада, чије ће се сакупљање вршити, у складу са Каталогом отпада који је саставни део Правилника о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС”, бр. 56/10, 93/19 и 39/21);

4) подаци о опреми за сакупљање отпада (докази о набавци опреме или изјава о поседовању опреме за сакупљање отпада: контејнери, бурад, кутије, вреће и др., са подацима о димензијама, капацитету и материјалу од ког је израђена опрема); за сакупљање опасног отпада доказ о поседовању опреме која има важећи сертификат о исправности за сакупљање одређене врсте опасног отпада;

5) изјава да ли ће се отпад сакупљати од правних лица/предузетника или од физичких лица и:

- уколико се сакупљање отпада врши од правних лица/ предузетника, потребно је дати податке о локацијама произвођача отпада и/или других власника отпада на територији Републике Србије на којима ће опрема бити постављена (сакупљање отпада се врши на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи),

- уколико се сакупљање отпада врши од физичких лица, потребно је доставити сагласност јединице локалне самоуправе о сакупљању отпада на њеној територији, са дефинисаним врстама отпада (индексни број отпада) које се сакупљају.

 

Чланом 43. Закона о управљању отпадом ставом 4. прописане су обавезе јединице локалне сдамоуправе у погледу спровођења сакупљана комуналног отпада, а ставом  5. наведеног члана прописано је да су домаћинства  дужна да одлажу свој отпад у контејнере или на друге начине, које обезбеђује јединица локалне самоуправе, а опасан отпад из домаћинства (отпадне батерије и акумулатори, уља, отпад од електричних и електронских производа, боје и лакови, пестициди и др.) да предају у центре за сакупљање отпада из домаћинства или овлашћеном правном лицу за сакупљање опасног отпада.

У скалду са наведеним, јединица локалне самоуправе, која као изворне послове организује спровођење комуналне делатности, може се сагласити да правно лице које поседује дозволу за сакупљање опасног отпада,  сакупља опасан отпад из домаћинстава, која се налазе на територији те ЈЛС;

6) уговор са оператером за складиштење и/или третман предметног отпада;

7) уговор о пословно-техничкој сарадњи о вршењу услуге транспорта отпада закључен са привредним субјектом који поседује дозволу за транспорт предметног отпада на територији Републике Србије, издате од надлежног органа (фотокопија);

8) доказ о уплати одговарајуће републичке административне таксе (фотокопија налога за пренос или извод/потврда оверено од банке) на жиро рачун Буџета Републике Србије број: 840-742221843-57, модел: 97, позив на број: 50-016), у складу са чланом 82. став 1. тачка 1) и 2) одн. 3) Закона о управљању отпадом и Законом о републичким административним таксама, у износу од:

- 380,00 динара за подношење захтева за издавање дозволе (тарифни број 1);

- 23.250,00 динара за доношење решења о издавању дозволе (тарифни број 197).