Сектор за међународну сарадњу, пројекте и климатске промене

Сектор за међународну сарадњу, пројекте и климатске промене обавља послове који се односе на:

 • координирању израде и праћења спровођења планских докумената јавне политике у области животне средине, укључујући Национални програм заштите животне средине, Националну стратегију одрживог коришћења природних ресурса и добара и друга планска документа Министарства;
 • обезбеђивање примене начела одрживог развоја, политике заштите животне средине и борбе против климатских промена приликом израде и утврђивања докумената развојног планирања и докумената секторских јавних политика;
 • израду ex-ante анализе ефеката за потребе израде докумената јавних политика;
 • развој методологија, утврђивање показатеља учинка, вредновање учинка, координацију израде извештаја и извештавање о резултатима спровођења планских докумената јавне политике;
 • израду ex-post анализе ефеката, предлагање корективних мера и координирање ревизије планских докумената у складу са резултатима ex-post анализе;
 • припрему предлога приоритетних мера, активности и пројеката за израду средњорочне и финансијске планове Министарства у складу са утврђеним општим и посебним циљевима у области животне средине;
 • координирање припреме предлога и израда анализа и извештаја о спроведеним приоритетнм мера и активностима утврђеним Акционим планом за спровођење програма Владе у области животне средине;
 • оцену предложених активности и пројеката Министарства приликом израде Годишљег плана рада Владе са ставновишта усаглашености са утврђеним планским докуметима јавне политике;
 • координацију планирања и спровођења активности за увођење зелене и кружне економије у привредне активности;
 • усаглашавању политике привредног развоја са принципима циркуларне и зелене економије;
 • примену еко иновација и научно-техничких достигнућа у складу са захтевима за очување еколошке равнотеже;
 • координацију активности на спровођењу Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине – Архуска конвенција;
 • објављивање података у области животне средине у отвореном и машински читљивом формату;
 • координацију сарадње са организацијама цивилног друштва у области заштите животне средине; прикупљање и ситематизовање предлога организација цивилног друштва за потребе израде планских докумената и прописа;
 • координацију активности на промоцији родне равноправности и јачању улоге рањивих друштвених група у заштити животне средине;
 • програмирање и координирање пројеката финансираних из средстава донација и развојне помоћи, фондова ЕУ, као и билатералних и мултилатералних извора наменских средстава у области заштите и животне средине; учешће у изради закона, прописа и других општих аката у области заштите животне средине;
 • учешће у пословима  међународне сарадње и европских интеграција из делокруга Сектора;
 • сарадњу са другим органима државне управе и локалне самоуправе, индустријским, научним и цивилним сектором у поступку израде и реализације стратегија, програма, планова и пројеката;
 • друге послове из те области.

У Сектору за међународну сарадњу, пројекте и климатске промене образују се уже унутрашње јединице:

 • Одсек за правне послове у области стратешког планирања, пројекте, међународне сарадње и европских интеграција
 • Одељење за стратешко планирање и спровођење планских докумената
 • Одељење за управљање пројектима у области животне средине
 • Одељење за управљање пројектима финансираних из фондова ЕУ и међународне помоћи у области заштите животне средине
 • Група за еколошку безбедност
 • Група за кружну  и зелену економију
 • Одељење за међународну сарадњу
 • Одељење за европске интеграције