Sektor za strateško planiranje i projekte obavlja poslove koji se odnose na:

 • koordiniranju izrade i praćenja sprovođenja planskih dokumenata javne politike u oblasti životne sredine, uključujući Nacionalni program zaštite životne sredine, Nacionalnu strategiju održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara i druga planska dokumenta Ministarstva;
 • obezbeđivanje primene načela održivog razvoja, politike zaštite životne sredine i borbe protiv klimatskih promena prilikom izrade i utvrđivanja dokumenata razvojnog planiranja i dokumenata sektorskih javnih politika;
 • izradu ex-ante analize efekata za potrebe izrade dokumenata javnih politika;
 • razvoj metodologija, utvrđivanje pokazatelja učinka, vrednovanje učinka, koordinaciju izrade izveštaja i izveštavanje o rezultatima sprovođenja planskih dokumenata javne politike;
 • izradu ex-post analize efekata, predlaganje korektivnih mera i koordiniranje revizije planskih dokumenata u skladu sa rezultatima ex-post analize;
 • pripremu predloga prioritetnih mera, aktivnosti i projekata za izradu srednjoročne i finansijske planove Ministarstva u skladu sa utvrđenim opštim i posebnim ciljevima u oblasti životne sredine;
 • koordiniranje pripreme predloga i izrada analiza i izveštaja o sprovedenim prioritetnm mera i aktivnostima utvrđenim Akcionim planom za sprovođenje programa Vlade u oblasti životne sredine;
 • ocenu predloženih aktivnosti i projekata Ministarstva prilikom izrade Godišljeg plana rada Vlade sa stavnovišta usaglašenosti sa utvrđenim planskim dokumetima javne politike;
 • koordinaciju planiranja i sprovođenja aktivnosti za uvođenje zelene i kružne ekonomije u privredne aktivnosti;
 • usaglašavanju politike privrednog razvoja sa principima cirkularne i zelene ekonomije;
 • primenu eko inovacija i naučno-tehničkih dostignuća u skladu sa zahtevima za očuvanje ekološke ravnoteže;
 • koordinaciju aktivnosti na sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine – Arhuska konvencija;
 • objavljivanje podataka u oblasti životne sredine u otvorenom i mašinski čitljivom formatu;
 • koordinaciju saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine; prikupljanje i sitematizovanje predloga organizacija civilnog društva za potrebe izrade planskih dokumenata i propisa;
 • koordinaciju aktivnosti na promociji rodne ravnopravnosti i jačanju uloge ranjivih društvenih grupa u zaštiti životne sredine;
 • programiranje i koordiniranje projekata finansiranih iz sredstava donacija i razvojne pomoći, fondova EU, kao i bilateralnih i multilateralnih izvora namenskih sredstava u oblasti zaštite i životne sredine; učešće u izradi zakona, propisa i drugih opštih akata u oblasti zaštite životne sredine;
 • učešće u poslovima  međunarodne saradnje i evropskih integracija iz delokruga Sektora;
 • saradnju sa drugim organima državne uprave i lokalne samouprave, industrijskim, naučnim i civilnim sektorom u postupku izrade i realizacije strategija, programa, planova i projekata;
 • druge poslove iz te oblasti.

U Sektoru za strateško planiranje i projekte obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

 • Grupa za normativno- pravne poslove u oblasti strateškog planiranja i projekte
 • Odeljenje za strateško planiranje
 • Odeljenje za informacije i saradnju sa civilnim društvom iz oblasti zaštite životne sredine
 • Odeljenje za upravljanje projektima u oblasti životne sredine
 • Odeljenje za upravljanje projektima iz fondova EU
 • Grupa za ekološku bezbednost
 • Grupa za zelenu ekonomiju