Ministarstvo zaštite životne sredine u skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti zemljišta („Službeni glasnik RS”, broj 112/2015) izdaje ovlašćenja za monitoring zemljišta. Bliže uslove za izdavanje ovlašćenja za monitoring zemljišta propisuje Pravilnik o uslovima koje pravno lice mora da ispunjava za obavljanje poslova monitoringa zemljišta, kao i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za monitoring zemljišta („Službeni glasnik RS”, broj 58/2019).

Pravno lice uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za monitoring zemljišta podnosi sledeću dokumentaciju:

1) izvod iz Agencije za privredne registre (APR) ili Privrednog suda da je registrovano za poslove tehničkog ispitivanja i analiza i/ili za naučnoistraživačku delatnost;

2) akt o akreditaciji izdat od stranekreditacionog tela Srbije u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025 sa odgovarajućim obimom akreditacije;

3) spisak zaposlenih lica za koje se traži ovlašćenje za monitoring zemljišta;

4) kopije diploma o stečenom obrazovanju za zaposlena lica sa spiska;

5) dokaz o zaposlenju za lica sa spiska (kopija ugovora o radu i potvrda kojom se dokazuje da je lice zaposleno);

6) dokaz o ukupnom radnom iskustvu u struci za lica sa spiska (kopija ugovora o radu i/ili potvrda kojom se dokazuje radno iskustvo u struci);

7) spisak opreme i mernih uređaja;

8) spisak prostorija;

9) dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi tarifni broj 191. od 12.770,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57; model: 97; poziv na broj: 50-016.

Ako pravno lice ima zaključen ugovor o saradnji sa naučnoistraživačkom organizacijom, potrebno je dostaviti i:

1) kopiju ugovora o saradnji sa naučnoistraživačkom organizacijom;

2) potvrdu o upisu naučnoistraživačke organizacije u sudski registar;

3) kopiju akta o akreditaciji za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti izdatog od strane nadležnog ministarstva;

4) dokumentaciju iz gore navedenih tač. 3) do 6) za lica zaposlena u naučnoistraživačkoj organizaciji, za koja se traži ovlašćenje za monitoring zemljišta.

Zahtev za dobijanje ovlašćenja za monitoring zemljišta sa dokumentacijom pravno lice dostavlja na adresu:

Ministarstvo zaštite životne sredine
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd