Upravljanje otpadom

Dozvole za prekogranično kretanje otpada


Dozvole za upravljanje otpadom


DOKUMENTA:

 

PREKOGRANIČNO KRETANjE OTPADA I NOTIFIKACIONI POSTUPAK

Bazelska konvencija je usvojena 1989. godine i stupila na snagu 1992. godine.

11.05.2022.

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za prekogranično kretanje otpada

Zahtevi se u okviru ovih administartivnih postupaka podnose pisano na propisanom Obrascu sa pratećom dokumentacijom. 

30.03.2022.

Administrativne takse za izdavanje dozvola i potvrda za prekogranično kretanje otpada

Republička administrativna taksa za izdavanje Dozvola / Potvrda za prekogranično kretanje otpada *
 

10.05.2021.

Priručnik za transport opasnog otpada kao opasne robe koji je rađen u okviru PLACIII projekta sa ministarstvom saobraćaja

01.02.2021.

Instrukcija za izdavanje dozvola za transport otpada

Nadležnost: Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine i Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja

20.01.2018.