Upravljanje otpadom

Priručnik za transport opasnog otpada kao opasne robe koji je rađen u okviru PLACIII projekta sa ministarstvom saobraćaja

01.02.2021.

Postupak dobijanja ovlašćenja za stručne organizacije za ispitivanje otpada

Stručne organizacije podnose zahtev za ovlašćivanje Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine na obrascu datom u Pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju stručne organiza

20.01.2018.

Instrukcija za izdavanje dozvola za transport otpada

Nadležnost: Ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine i Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja

20.01.2018.

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za prekogranično kretanje otpada

Uz zahtev za dobijanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada podnosi se dokumentacija u skladu sa Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uv

20.01.2018.