Informator o radu

Informator o radu Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“ br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS“ broj 68/2010).

Informator o radu dostupan je javnosti u elektronskom obliku i možete ga preuzeti:

Ćirilica: MS Word ili u PDF formatu.

Prilog 1 – Podaci o prihodima i rashodima:

Prilog 2 – Podaci o sredstvima rada


Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu  zaštite životne sredine možete preuzeti ovde.


OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU

Naziv državnog organa: Ministarstvo zaštite životne sredine
Adresa sedišta: Nemanjina 22-26
Poštanski broj i grad: 11040 Beograd
Opština: Savski venac
Šifra delatnosti: 8411
Matični broj: 17907344
PIB: 110125138

Informator o radu Ministarstva zaštite životne sredine, objavljen je 14. 2. 2018. godine, a ažuriran 31.05.2022. godine na veb sajtu Ministarstva, www.ekologija.gov.rs

Uvid u Informator o radu se može ostvariti lično u prostorijama Ministarstva ili nabaviti štampana kopija na adresi Ministarstva, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, poslovna zgrada SIV 3, sprat VI, kancelarija broj 615.

Za elektronsku verziju Informatora zainteresovano lice može se obratiti na sledeću e-mail adresu: dimitrije.vignjevic[at]eko.gov.rs

Imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti: Sonja Vukadinović, e-mail adresa: sonja.vukadinovic[at]eko.gov.rs