Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja

Opština Negotin - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja vodovodne mreže i mreže fekalne i atmosferske kanalizacije kompleksa Rajačke Pimnice

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

28.05.2021.

"AZVIRT BALKAN CONSTRUCTION" DOO - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Izgradnja privremene instalacije komprimovanog prirodnog gasa na KO Kneževac - Rakovica

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

28.05.2021.

"Vorwerk Autotec Serbia" d.o.o., "Vorwerk Drivetec Serbia" d.o.o., "Eldisy Serbia" d.o.o. - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proc. uticaja na živ. sred. projekta na kat. parc. br. 2138/1 KO Preljina, Čačak

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

18.05.2021.

Opština Raška - Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija, proširenje i dogradnja vodovodnog sistema Kopaonik – I faza izgradnje

Na osnovu čl. 10. stav 7. i člana 29.

18.05.2021.

Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje zgrade miksera (II faza proširenja kompleksa), kompeksa ''Cooper Tire & Rubber'' Srbija

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

08.04.2021.

Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje mobilne fabrike betona na delovima kat. parcela br. 416/3, 415/5, 417/1, 418/1, 418/3, 412/1, 412/2 i 410/1 KO Krstac

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

24.03.2021.

Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje mobilne fabrike betona na delovima kat. parcela br. 845 i 847 KO Pakovraće

Na osnovu čl. 10. stav 7. i čl. 29. stav 1. i stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

24.03.2021.

Rešenje kojim se odlučuje da je potrebna procena i utvrđuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta Rekonstrukcija i proširenje postrojenja za prečišćavanje vode Mitrovo polje u Aleksandrovcu

Na osnovu čl. 10. stav 5, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04, 36/09),  daje sledeće
     

08.02.2021.

Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Gasovoda od merne stanice (MS) 2 na magistralnom gasovodu (interkonektoru) granica Bugarske-granica Mađarske na teritoriji SO Paraćin

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.
29.10.2020.

Rešenje o potrebi i o određivanju obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg skladišta rastvora smole i proizvodne hale u cilju prenamene objekta za tretman zauljenog materijala na kp.br.: 547/1 i 547/7 KO Sukovo, SO Pirot

Na osnovu čl. 10. stav 7. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl.
25.09.2020.