Administrativne takse za izdavanje dozvola i potvrda za prekogranično kretanje otpada

Administrativne takse za izdavanje dozvola i potvrda za prekogranično kretanje otpada

Republička administrativna taksa za izdavanje Dozvola / Potvrda za prekogranično kretanje otpada *
 

Svrha uplate Iznos takse u RSD
Tarifni broj 1.  
Za zahtev 380,00
Tarifni broj 197.  
Za dozvolu za uvoz neopasnog otpada radi tretmana 38.730,00
Za dozvolu za izvoz neopasnog otpada 232.410,00
Za dozvolu za pojedine vrste opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine 92.980,00
Za dozvolu za izvoz opasnog otpada / for permit the transit of hazardous waste ** 74.910,00
Za dozvolu za tranzit opasnog otpada 74.910,00
Za potvrdu prijave prekograničnog kretanja otpada sa liste neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola / for Certificate of transboundary movements of waste from the list of non-hazardous waste for which no permit is issued ** 7.120,00
   
Naziv  i adresa primaoca:
Budžet Republike Srbije
Broj računa: 840-742221843-57
model 97, poziv na broj: 50-016
 

* Na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama („Sl. glasnik RS“, br. 43/2003, 51/2003 – ispr., 61/2005, 101/2005 – dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 – usklađeni din. izn., 55/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 – usklađeni din. izn., 65/2013 – dr. zakon, 57/2014 – usklađeni din. izn., 45/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017 – usklađeni din. izn. 113/2017, 3/2018 – ispr. i 50/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, 38/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019, 90/2019 - ispr., 98/2020 - usklađeni din. izn., 144/2020, 62/2021 - usklađeni din. izn., 138/2022 i 54/2023 - usklađeni din. izn.) 

** Za deviznu uplatu u EUR, dinarsku protivvrednost iznosa možete izvršiti prateći dnevni rast kursne liste koji možete videti na veb stranici: 
http:/www.nbs.rs/internet/english/index.html)
Instrukcija za devizno plaćanje administartivne takse u EUR možete preuzeti ovde
Dinarska protivrednost priliva raspoređuje se u Budžet Republike Srbije, republička administrativna taksa za izdavanje dozvole / potvrde 

For foreign currency payment in EUR, you can make the dinar equivalent of the amount by following the daily growth of the exchange rate, which you can see on the website: http: /www.nbs.rs/internet/english/index.html)
Payment instructions for foreign currency of administrative fees in EUR can be downloaded here
The dinar equivalent of the inflow is allocated to the Budget of the Republic of Serbia, the republic administrative fee for issuing a Permit / Certificate
 

Dokaz o uplati republičke administrativne takse:

U skladu sa preporukom za pojednostavljenje postupaka Odsek za prekogranično kretanje otpada prihvata kao dokaz o uplati republičke administrativne takse za izdavanje Dozvole / Potvrde, izvod sa poslovnog računa podnosioca zahteva bez pečata banke, imajući u vidu da je takav način plaćanja već prihvaćen kao validan na osnovu Mišljenja Ministarstva finansija br. 434-01-7/07-04 od 25.05.2009. godine, iako se isto poziva na odredbe Zakona o platnom prometu koje sada nisu na snazi, imajući u vidu da se promenom propisa nisu promenile obaveze banke o dostavljanju izvoda sa poslovnog računa klijentu.