Rešenje o prekidu postupka

Zaključak o prekidanju postupka po predmetu ''Zahtev o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK iz ležišta 'Jevik'', na K.P. 2221/4-8, KO Trgovište, SO Knjaževac (353-02-272/2014-05)

Zaključak o prekidanju postupka po predmetu ''Zahtev o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK iz ležišta 'Je

21.07.2014.