Usluge iz oblasti zaštite od buke i vibracija

Ovlašćivanje stručnih organizacija za merenje nivoa buke u životnoj sredini

Ministarstvo zaštite životne sredine izdaje ovlašćenja stručnim organizacijama za merenje nivoa buke u životnoj sredini. Bliže uslove koje treba da ispuni stručna organizacija da bi vršila merenja nivoa buke u životnoj sredini, propisuje Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava stručna organizacija za merenje buke u životnoj sredini, potrebnoj dokumentaciji, postupku ovlašćivanja, sadržini rešenja o ovlašćivanju, kao i o sadržini, obimu i roku važenja izveštaja o merenju buke ("Službeni glasnik RS", broj 139/2022).

Uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za merenje buke u životnoj sredini, potrebno je prilažiti:

Popunjeni obrazac zahteva i svu propratnu dokumentaciju definisanu Pravilnikom (član 6.).
Dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi od 13.130,00 dinara na žiro račun broj: 840-742221843-57 model: 97 poziv na broj: 50-016

Gde i kako

Prijava se podnosi:
Ministarstvo zaštite životne sredine
Komisija za davanje ovlašćenja stručnim organizacijama za merenje nivoa buke u životnoj sredini
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd

Pravni osnov

  • Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (“Sl. Glasnik RS”, br. 96/2021)
  • Pravilnik  o uslovima koje mora da ispunjava stručna organizacija za merenje buke u životnoj sredini, potrebnoj dokumentaciji, postupku ovlašćivanja, sadržini rešenja o ovlašćivanju, kao i o sadržini, obimu i roku važenja izveštaja o merenju buke ("Službeni glasnik RS", broj 139/2022).

Obrazac možete preuzeti OVDE.